Podstawowe kierunki zmian systemu zamówień publicznych

Omówione zostaną podstawowe założenia reformy PZP a ich zrozumienie ma kluczowe znaczenie praktyczne i – jak potwierdza praktyka – niejednokrotnie pozwala na uzasadnienie probiznesowej i elastycznej postawy uczestników rynku zamówień.

  • Nowelizacja: przyczyny i założenia modernizacji europejskiego i polskiego systemu zamówień publicznych – zmiana paradygmatu udzielania zamówień
  • Pozaekonomiczne cele zamówień społecznych: ekologia, innowacje, rynek pracy
  • Zamówienia in-house – uprzywilejowanie sektora publicznego?
  • Jawność i tajemnica w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
  • Elektronizacja systemu zamówień publicznych