ogólna

Izolacja pionowa, czyli zabezpieczenie budynku

Izolacja pionowa służy zabezpieczeniu wniknięcia wody do murów.

Fundamenty są kluczowym elementem jeśli chodzi o konstrukcji budynku. Są one również najbardziej narażone na działanie wilgoci oraz wody. Muszą więc być one odpowiednio zabezpieczone. Jak doskonale wiadomo fundament to gąbka, która jest umieszczona w ziemi. Izolacja budynku w tym aspekcie zasługuje na szczególną uwagę.

Jeżeli fundament będzie źle zabezpieczony szybko nasiąknie wodą. Izolacja pionowa polega na zabezpieczeniu ścian fundamentu od strony gruntu, czyli w miejscu, w którym fundament styka się z ziemią. Izolacja ta zabezpiecza ściany przed wnikaniem wody do murów. Warto również zauważyć, że izolacja wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przed różnego rodzaju mechanicznie powstającymi usterkami.

Tak zwaną hydroizolację stosuje się wprost na ścianie fundamentowej oraz osłania materiałem termoizolacyjnym. Istotny jest fakt, że konieczne jest zastosowanie materiału mało nasiąkliwego, takiego jak na przykład pianka poliuretanowa. Izolacje tą można wykonać również w odwrotnej kolejności – na początku  ocieplenie ściany, później izolacja przeciwwilgociowa. Należy jednak pamiętać, aby warstwy hydroizolacyjne były osłonięte na
przykład stosując folię kubełkową, która chroni przed zniszczeniem w czasie zasypywania wykopów.

W hydroizolacji pionowej fundamentów, można wyróżnić kilka typów. Izolacja typu lekkiego – jest wykonywana na gruntach, które są przepuszczalne, np. żwir czy też rumosze. Izolacje te są wykonywane z tak zwanych hydroizolacyjnych mas bitumicznych (na przykład bitumiczno–kauczukowej, bitumiczno – polimerowej). Warto dodać, że są one bardziej
elastyczne. Kładzenie ich jest również dużo łatwiejsze, jest to związane z tym, że świetnie wypełniają nierówności czy też ubytki podłoża. Materiał, powstały na bazie polimerów, może być używany również w niskich temperaturach. Masy trzeba jednak nakładać dwuwarstwowo pierwszą warstwę poziomo, a drugą pionowo. W efekcie cała powierzchnia będzie idealnie pokryta.

Izolacja typu średniego – stosowana do gleb nieprzepuszczalnych. Stosuje się ją, jeśli określony obiekt jest położony powyżej poziomu wód gruntowych oraz na glebach, które są nieprzepuszczalne (np. glina) i w przypadku, kiedy przypuszcza się, że poziom wód będzie wyższy niż najniższy punkt fundamentów.

Izolację średniego typu wykonuje się ją z mas bitumicznych, papy termozgrzewalnej bądź podwójnej warstwy papy na lepiku. Ważne, aby stosować papy i lepiki tego samego typu – smołowe albo asfaltowe. Wykorzystuje się również różnego typu membrany – polietylenowe bądź też z PCV o grubości nie mniejszej niż 0,3 mm. Trzeb nadmienić, że dostępne są również folie samoprzylepne. Do zabezpieczenia
warstwy zewnętrznej używa się foli kubełkowej. Musi ona jednak być użyta co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego punktu poziomu występowania wód gruntowych.

Izolacja przeciwwodna (typu ciężkiego) – chroni ona dom w wręcz ekstremalnych wypadkach. Jest konieczna w przypadkach posadowienia budynku na glebach, które są spoiste (glina lub np. piaski gliniaste) i z racji swej struktury długotrwale utrzymują wodę. Izolację tą wykonuje się, kiedy woda gruntowa znajduje się nad warstwą fundamentów lub też kiedy okresowo poziom ten przekracza. W tych właśnie przypadkach mury mogą być wystawione na stałe ryzyko wody, która znajduje się pod naporem ciśnienia hydrostatycznego.

Izolacja pionowa pianą poliuretanową – można ją wykonać z różnych materiałów. Najlepszym jednak jest pianka poliuretanowa zamkniętokomórkowa, ponieważ posiada ona własności termoizolacyjne, małą nasiąkliwość oraz jest bardzo odporna na uszkodzenia. Wykonuje się ją metodą natrysku.